FREE WILL, JUST AN ILLUSION, A DANGEROUS ONE!

Regarding the Russian aggression in Ukraine /// Photo: Is Free Will an illusion? livescience.com

A basic truth, among the few basic truths, should be that every individual has the right to decide over his own destiny and every country has the right to its sovereignty, that is, the right to free will. In practice, this free will is only an illusion, a dangerous one. The German sociologist and philosopher Jürgen Habermas believes that a secularized state power should decouple justice from the good in order to protect all its citizens ”regardless of ideas about the cosmos and the structure of society”.

The justice, in the case of Ukraine, is to be able to decide whether they want to be a sovereign nation with the right to be with NATO. And that the state does everything to safeguard and maintain its sovereignty, even if this would require the bloodshed of tens of thousands / hundreds of thousands of innocent lives or an economic loss of hundreds of billions of dollars. The good, however in the case of Ukraine, could have been that the secular state did everything to protect every member of society, regardless of ”ideas about the cosmos and the structure of society”.

Let’s take a few examples. The justice should be that Hong Kong should have the right to its sovereignty, which means that the Hong Kong people themselves choose through a democratic referendum whether they want to be with China or not, the same applies to Taiwan, Kurdistan, Somaliland, and also the people of the Donbas. The good, in all these cases, should be that those in power do everything so that their members are not harmed.

In fact, free will is only a harmful illusion, even if it is absolutely a fair idea. Unfortunately, we are very much influenced by ideas about the cosmos and the structure of societies. Russia considers the Ukrainian people to be historically an extension of the Russian people without, in principle, emphasizing their desire to be an independent nation. The same goes for Hong Kongers and Taiwanese who are overwhelmed by ideas about the cosmos and the structure of societies through the Chinese state, which sees them as an extension of the Chinese people, without caring a bit about justice, that is, what the nations themselves want. If we adhere to free will and justice, we will then witness extensive wars with enormous human and economic suffering that will affect our entire ecosystem as a planet. But if we act on the basis of the good, then we do everything to ensure that innocent people are not harmed.

There is an old Kurdish saying that goes: ”your neighbor is closer to you than your cousin”. The Ukrainian government completely ignored the fact that they have a neighbor who possesses one of the world’s greatest military powers, which is also governed by a totalitarian and dictatorial group that does not even hesitate to murder its own people, its own citizens who oppose the regime. The Ukrainian government naively trusted the United States, across the Atlantic, and ignored its strong and crazy neighbor for justice. We see the result of this policy in the loss of tens of thousands of innocent lives and a devastating economic catastrophe, such as an inevitable impact on the entire planet. The Ukrainian government could choose a different policy based on the good. It was known that the time was not right for NATO membership. One could then create a very close and nice relationship with the ”brother people” Russia and wait until the time was ripe for a NATO membership. It might take decades before the time was right, but it would have been worth the wait, instead of this carnage.

We historically see that acting on the basis of good and not having the illusion of free will and justice has worked in the past. The Federal Republic of Germany became a united nation when the time was ripe in 1990, more than 40 years after Germany was divided into West Germany (BRD) and East Germany (GDR). The unification took place after decades of political talks between the great powers, the United States and Russian Federation. The two countries were eventually able to reach a consensus on the merger. The Federal Republic of Germany was formed without a drop of blood being spilled. Had this unification been forced when the time was not ripe, we would have risked a bloodbath with hundreds of thousands, perhaps millions of deaths and destruction without its equal and perhaps a new world war. Free will does not exist. One must be able to adapt, both as an individual and as a nation, in a hostile environment, surrounded by wild animals (humans) in order to survive. I’m thinking of America’s latest move. Attempts were made to use Finland and Sweden to draw them into the conflict with Russia by offering the countries to quickly apply for NATO membership. Swedish Prime Minister Magdalena Andersson ignored the idea of free will and justice and based her decision on the good, ie to protect the Swedish people by rejecting the offer of a NATO membership.

An example of another nation that ignored the idea of free will and justice is Nicaragua under the rule of the Sandinista National Liberation Front (FSLN), led by José Daniel Ortega Saavedra. Daniel Ortega was president of Nicaragua between 1985 and 1990. The counter-revolutionary forces (Contras) with the full support of the United States created many problems for the country through terrorist attacks and explosions and more. The United States threatened to attack Nicaragua from neighboring countries by supporting a military takeover of Nicaragua via Contras. Free will and justice did not exist. It was a powerful enemy, the United States, that dictated the terms through its economic sanctions and military actions. Daniel Ortega then thought of the good, ie to save his people from a bloodbath and the already very poor country from a total economic misery. He chose, very wisely, to let the US-backed Violeta Barrios de Chamorro win the election and become Nicaragua’s president. Through this initiative, Daniel Ortega managed to keep his party as the second largest political force in the country without supplying the country with a bloodbath. He succeeded in regaining power when the time was ripe many years later.

Yes, in the best worlds everyone’s existence should be based on free will and justice, but we are not even close to the best worlds. The human being is, by nature, still the wildest animal that ignores free will and justice. It requires an adjustment in order not to go under.

© Samuel E. Rajeus, Editor, S.E.R.P. & Publishing // Stockholm, March 19, 2022

FRI VILJA, BARA EN ILLUSION, EN FARLIG SÅDAN!

Beträffande den ryska aggressionen i Ukraina // Foto: Finns det fri vilja? Utvecklingscoachen

En grundläggande sanning, bland de få grundläggande sanningarna, ska vara att varje individ har rätt att bestämma över sitt öde och varje land har rätt till sin suveränitet, alltså rätten till fri vilja. I praktiken är denna fri vilja bara en illusion, en farlig sådan. Den tyske sociologen och filosofen Jürgen Habermas anser att en sekulariserad statsmakt ska frikoppla det rättvisa från det goda för att på det viset skydda alla sina medborgare ”oberoende av idéer om kosmos och samhällets uppbyggnad”.

Det rättvisa i Ukrainas fall är att kunna bestämma om de vill vara en suverän nation med rätten att vara med Nato. Och att staten gör allt för att värna och behålla sin suveränitet, även om detta skulle behöva blodspillan av tiotusentals/ hundratusentals oskyldiga liv eller en ekonomisk förlust på flera hundra miljarder dollar. Det goda däremot i Ukrainas fall kunde ha varit att den sekulära staten gjorde allt för att skydda varje samhällsmedlem oavsett ”idéer om kosmos och samhällets uppbyggnad”.

Låt ta några exempel. Det rättvisa ska vara att Hongkong ska ha rätt över sin suveränitet vilket innebär att hongkongborna själva väljer genom en demokratisk folkomröstning om de vill vara med Kina eller ej, samma gäller Taiwan, Kurdistan, Somaliland och även befolkningen i Donbas. Det goda i alla dessa fall ska vara att makthavarna gör allt för att deras medlemmar inte kommer till skada.

Faktum är att den fria viljan är bara en skadlig illusion även om den är absolut en rättvis idé. Vi är tyvärr i allra högsta grad påverkade av idéer om kosmos och samhällens uppbyggnad. Ryssland anser att det ukrainska folket är historisk en förlängning av det ryska folket utan att i princip lägga någon vikt på deras vilja att vara en självständig nation. Det samma gäller hongkongborna och taiwaneser som blir överkörda av idéer om kosmos och samhällens uppbyggnad via den kinesiska staten som ser dem som en förlängning av det kinesiska folket, utan att ett dugg bry sig om det rättvisa, det vill säga vad de själva nationerna önskar. Om vi håller fast vid den fria viljan och det rättvisa kommer vi då vitna omfattande krig med enorma mänskliga och ekonomiska lidande som kommer att påverka hela vårt ekosystem som planet. Men om vi agerar utifrån det goda då gör vi allt för att oskyldiga inte ska komma till skada.

Det finns ett gammalt kurdiskt talesätt som säger: ”din granne står dig närmare än din kusin”. Den ukrainska regeringen struntade totalt att de har en granne som besitter en av världens största militära makter vilket också styrs av en totalitär och diktatorisk grupp som inte ens drar sig för att mörda sitt eget folk, sina egna medborgare som motsätter sig regimen. Den ukrainska regeringen litade naivt på USA i andra sidan Atlanten och struntade i sin starke och galne granne för att få rättvisa. Resultatet av denna politik ser vi i förlusten av tiotusentals oskylda liv och en förödande ekonomisk katastrof, såsom en oundviklig påverkan på hela planeten. Den ukrainska regeringen kunde välja en annan politik utifrån det goda. Man visste att tiden inte var mogen för ett Natomedlemskap. Man kunde då skapa en mycket nära och fin relation med ”broderfolket” Ryssland och avvakta tills tiden blir mogen för ett Natomedlemskap. Det skulle kanske ta tiotals år innan tiden var mogen men det skulle ha varit värd väntan, i stället för detta blodbad.

Vi ser historiskt att detta att agera utifrån det goda och inte ha illusionen om fri vilja och det rättvisa har fungerat tidigare. Förbundsrepubliken Tyskland blev en enad nation när tiden var mogen år 1990, mer än 40 år efter att man delade Tyskland i Västtyskland (BRD) och Östtyskland (DDR). Sammanslagningen skedde efter tiotals år av politiska samtal mellan stormakterna, USA och Ryska federationen. De båda länderna kunde så småningom uppnå en konsensus kring återföreningen. Förbundsrepubliken Tyskland bildades utan att en droppe blod spilldes. Hade man forcerat denna återförening när tiden inte var mogen hade vi riskerat ett blodbad med hundratusentals, kanske miljontals döda och förstörelse utan dess like och kanske ett nytt världskrig. Fri vilja finns inte. Man måste kunna anpassa sig, både som individ och som nation, i en fientlig miljö, omringad av vilda djur (människan) för att kunna överleva. Jag tänker på Amerikas senaste utspel. Man försökte utnyttja Finland och Sverige för att dra de i konflikten med Ryssland genom att erbjuda länderna att snabbt ansöka om Natomedlemskap. Sveriges statsminister Magdalena Andersson struntade i idén om fri vilja och det rättvisa och baserade sitt beslut på det goda, d v s att skydda det svenska folket genom att tacka nej till erbjudandet om ett Natomedlemskap.

Exempel på annan nation som struntade i idén om fri vilja och det rättvisa är Nicaragua under den Sandinistiska Nationella Befrielsefrontens (FSLN) styre med José Daniel Ortega Saavedra i spetsen. Daniel Ortega var president i Nicaragua mellan 1985 och 1990. De kontrarevolutionära krafterna (Contras) med USA:s fulla stöd skapade många problem för landet genom terrorattacker och explosioner med mera. USA hotade att anfalla Nicaragua från grannlandet genom att stödja en militär övertagande av Nicaragua via Contras. Fri vilja och det rättvisa existerade inte. Det var en mäktig fiende, USA, som dikterade villkoren genom sina ekonomiska sanktioner och militära aktioner. Daniel Ortega tänkte då på det goda, dvs att rädda sitt folk från ett blodbad och det redan mycket fattiga landet från en total ekonomisk misär. Han valde mycket smart att låta den USA stödda Violeta Barrios de Chamorro vinna valet och bli Nicaraguas president. Daniel Ortega lyckades via detta utspel behåll sitt parti som den näst största politiska kraften i landet utan att förse landet i ett blodbad. Han lyckades att vinna tillbaka makten när tiden var mogen många år senare.

Ja, i de bästa världarna ska allas existens baseras på fri vilja och rättvisa, men vi är inte ens i närheten av de bästa världarna. Människan är i sin natur fortfarande det vildaste djuret som struntar i fri vilja och det rättvisa. Det kräver en anpassning för att inte gå under.

© Samuel E. Rajeus, redaktör, S.E.R.P. & Publishing

Stockholm, den 19 mars 2022