SHIRIN EBADI ON THE OFFENSIVE

Shirin Ebadi, an attorney, an activist, a Nobel Peace Laureate.

Shirin Ebadi in her latest and exclusive interview with Swedish SVT, February 15, 2010 in Oslo about how the Islamic regime of Iran treats Iranian young generation:

If we harass you, keep quiet.

If we beat you, keep quiet.

If we arrest you, keep quiet.

If we kill you, keep quiet.

How long the regime can force the Iranian young generation to keep quiet?

Democracy will come to Iran. That´s for sure.

CIVILIANS AS HUMAN SHIELDS/ANALYSIS

Amos Oz, the world well-known Israeli author tells in an interview with the Expressen March 2, 2009: So Hamas will be intercepted.

I consider Hamas as a gang of criminals that in several years has had civilian Israelis as a target. Hamas has fired off more than 10 000 missiles against Israeli towns and villages during the last years. They are criminals also because they use civilian Palestinians as human concrete bags and because they cynically hide themselves behind women and children. But to put to death still more civilian Palestinians will not pursue Israel somewhere, since Hamas could not care itself smaller. As Hamas leader Khaled Mashal recently said in Damascus: “the current generation of Palestinians feels to be sacrificed”. The only effective military reply from Israeli forces is one carefully planed, proportionate attack against the criminals of Hamas while taking all possible considerations to innocent Palestinians’ lives.

Egypt wants to mediate a cease-fire. Israel must give the offer an opportunity.

We should not forget that a peace treaty between Israel and the moderate Palestinian authority is a adequate and final kind against Hamas. Such an agreement is fully possible and perhaps even near imminent.

I am very much familiar with this kind of thinking of extreme Muslim organizations such as Al-Qaida, Hamas and the Islamic regime of Iran. According to their view of Islam they have in principle no respect for human lives neither their own, in other words, other Muslims nor non-Muslims. According to their understanding of Islam a Muslim’s lives is of no significance before the execution of God’s words. With god’s words it meant to be understood their takeover and governing. This thinking means that although a Muslim dies in a fight or as a suicide bomber he/she ends up in the paradise and the earthly life is nothing compared with the holy life in the paradise with seventy virgin angels. Hamas uses its own population as human shields without having a bit consideration about their security since although they die of Israeli bombs they end up at a better place, therefore the paradise. however Hamas up to and including helps their own people to end up at a better place while they protect their own flashes in order to pursue the war furthermore and has also to have a lot to say in its war rhetoric against Israel through saying that Israel has put to death more than 1000 civilian lives. I remember well that young university’s student that became Hamas warrior during the war who said straightly into the camera that “it is not important that civilian population dies. They become martyrs”. With other words they end up in the paradise.

I am also completely familiar with this type of fundamentalism at the Islamic regime of Iran. They qualified thousand/ten thousand teenagers to the war of Iran and Iraq during 1979 and 1988 that had neither military education nor proper equipment, but the regime used them as human shields during attacks against the Iraqi army or the military let them to run over mine fields/country mines in order to open corridors for an offensive. The regime said all the time that every one of these young people will end up in the paradise, and which place can be better than the paradise. I see the same way of thinking and the same way of approaching with the leadership of Hamas that takes its fuel both ideologically, financially and military from the Islamic regime of Iran.

Samuel E. Rajeus, editor, published first time at www.serp.nu March 2009

Israel-Palestina-konflikten är ett bevis på människans vilda och mörka natur och hennes idiotiska och destruktiva tänkande/ analys

Vad händer egentligen i Mellanöstern? Om våld och dödande skulle ge resultat skulle vi säkert för länge sedan se fred mellan Israel och Palestina. Men det verkar att ingen av parterna förstår detta. Efter drygt 60 år krig, lidande och dödande, efter drygt 60 år hat som är så starkt hos både sidor på grund av att de vill lösa detta problem med vapen även om det blir en bräcklig fred någon dag, kommer detta hat att sitta kvar hos människorna i tiotals kanske hundratals år eftersom man glömmer inte så lätt smärtsamma händelser.

Men tänk om man kunde göra som Gandhi gjort, om man kunde göra som Aung San Suu Kyi gör, om man kunde göra som Mandela gjort, som Martin Lutter King gjort, som Dalai Lama gör, alltså att lägga ner all sin energi för att med ickevåldsmetoder skapa försoning, fred och samexistens. I Burmas och Tibets fall tar det kanske, låt säga 100 år för att uppnå en fredlig förändring eller en fredlig lösning. Den stora skillnaden är att när man väl når dit då detta hat som nu finns mellan palestinier och israeler, finns inte mellan olika folkgrupper i Burma eller mellan kineser och tibetaner, inte i alla fall i den utsträckning som finns mellan israeler och palestinier. Man vinner stort om man når en fred som inte är bara på papper, som inte är bräcklig och som inte nås med enorma lidanden och hat. Men även om vi når en bräcklig fred i Mellanöstern kommer detta hat att sitta kvar väldigt, väldigt länge. Är det värt att agera på detta sätt som parterna gör nu i Mellanöstern?

Det finns ingen tvekan hos mig att uppkomsten av Israel på det sättet som skedde för mer än sextio år sedan var ett historiskt misstag. Men frågan är idag om vi ska lämna tillbaka Israel till palestinier eftersom det skedde ett misstag för mer än 60 år sedan. I så fall måste vi lämna tillbaka hela Sverige till samerna och ”resande” som bodde i Sverige innan europier kom och ockuperade deras mark. I så fall måste vi alla tillsamman med de som kallar sig ”riktiga svenskar” sticka härifrån. Hur långt tillbaka i historien ska vi gå för att alla parter ska bli nöjda? Att tänka så är helt ologiskt och bara leder till mer lidande och mer hat. Tvåstatlösningen verkar den bästa lösningen just nu.

Med stor vördnad för de som valde ickevåldsmetoder för att uppnå sina mål och för att skapa en rättvisare värld. När ska vi lära oss av historien? När ska vi lära oss av vårt levande närhistoria? När ska vi lära oss av Nelson Mandela, av Aung San Suu Kyi, av Dalai Lama?

Samuel E Rajeus/ Redaktör/ Publicerades första gången på www.serp.nu den 13 januari 2009

CIVILBEFOLKNINGEN SOM MÄNSKLIGA SKÖLDAR/ ANALYS

Amos Oz, den världsberömde israeliske författaren berättar i en intervju med Expressen den 02 mars 2009: Så ska Hamas stoppas.

Jag betraktar Hamas som ett gäng brottslingar vilka i flera år har haft civila israeler som måltavlor. Hamas har avfyrat inte mindre än 10 000 raketer mot israeliska städer och byar under de senaste åren. De är brottslingar också därför att de använder civila palestinier som mänskliga sandsäckar och därför att de cyniskt gömmer sig bakom kvinnor och barn. Men att döda ännu fler civila palestinier kommer inte att föra Israel någonstans, eftersom Hamas inte kunde bry sig mindre. Som Hamasledaren Khaled Mashal nyligen sa i Damaskus: ”Den nuvarande generationen palestinier må offras”. Det enda effektiva militära svaret från Israel är en välavvägd, proportionerlig attack mot brottslingarna i Hamas under mesta möjliga hänsyn till oskyldiga palestiniers liv. 

Egypten vill mäkla om ett eldupphör. Israel måste ge erbjudandet en chans.

Vi får inte glömma att ett fredsavtal mellan Israel och den moderata palestinska myndigheten är ett adekvat och slutgiltigt slag mot Hamas. Ett sådant avtal är fullt möjligt och kanske rentav nära förestående.

Jag är välbekant med detta tänkande hos extrema muslimska organisationer som Al-Qaida, Hamas och den islamiska regimen Iran. Enligt deras uppfattning av islam har de i princip ingen respekt för människoliv varken sina egna, alltså andra muslimer eller icke muslimer. Eftersom enligt deras uppfattning en muslims liv är betydelselöst inför utförandet av Guds ord. Med Guds ord menas förstås deras maktövertagande och styrande. Denna tänkande menar att även om en muslim dör i en strid eller som självmordsbombare hamnar han/ hon i paradiset och det jordiska livet är ingenting jämfört med det heliga livet i paradiset med sjuttio sticken jungfruänglar. Hamas använder sin egen befolkning som mänskliga sköldar utan att ett dugg bryr sig om deras säkerhet eftersom även om de dör av israeliska bombningar hamnar dem på en bättre plats, alltså paradiset. Så Hamas till och med hjälper sitt folk att hamna på en bättre plats medan de skyddar sitt eget skin för att föra kriget vidare och har också så mycket att säga i sin retorikkrigföring mot Israel genom att säga att Israel har dödat mer än 1000 civila. Jag minns väl den unge universitets student som blev Hamaskrigare under kriget vilket sa rakt in i kameran att ”det är inte viktigt att civilbefolkningen dör. De blir martyrer”. Allstå de hamnar i paradiset.

Jag är också välbekant med den här sorten av fundamentalism hos den islamiska regimen av Iran. De skickade tusentals/tiotusentals tonåringar till Kriget mellan Iran och Irak under 1979 och 1988 vilka hade varken militär utbildning eller rätt utrustning, men man använde dem som mänskliga sköldar vid attacker mot den irakiska armén eller man lät dem att springa över minfält/landminor för att öppna vägen för ett anfall. Man sa hela tiden att alla dessa unga människor kommer att hamna i paradiset, och vilket ställe kan vara bättre än paradiset. Jag ser samma tänkande och samma tillvägagångssätt hos Hamasledning som får sin näring både ideologisk, ekonomisk och militärt av den islamiska regimen Iran.

Samuel E. Rajeus, redaktör, Publicerades första gången på www.serp.nu mars 2009

INKOMPETENTA LÄKARE I DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN / ANALYS

Häromdagen läste jag på Metro att många kliniker ute på landet har problem med läkare som inte behärskar svenska språket vilka i sin tur skapar onödiga lidande för sina patienter. Socialstyrelsen anser att arbetsgivare ska ta sitt ansvar och kontrollera om de utländska läkare som rör sig inom EU kan det svenska språket. För de läkare som kommer utanför EU har Socialstyrelsen ett ganska tufft språktest innan de kan komma in på den svenska sjukvården.

Jag har personligen träffat ett antal läkare som hade fått sin legitimation godkänd från Socialstyrelsen och hade gått den så kallade språktestet för att kunna jobba inom den svenska sjukvården men dessa läkare kunde inte tala grundläggande svenska och inte heller kunde de skriva på svenska. Jag har själv jobbat med läkare som verkade helt främmande med den svenska sjukvården och de hade stora problem för att förstå och göra sig förstod på svenska men ändå fick dessa läkare en anställning av sina respektive arbetsgivare och jobbade inom sjukvården i Sverige. Hur kunde dessa läkare få sin legitimation godkänd av Socialstyrelsen och hur kunde dessa läkare bli godkänd på Socialstyrelsens språktest är en stor gåta för mig.

Det verkar uppenbarligen att det brister i första hand hos Socialstyrelsen vilket gör att man kan fiffla sig igenom dessa nivåer. Jag anser tvärtemot Socialstyrelsens ståndpunkt att man inte helt och hållet kan lita på arbetsgivaren när det gäller tillfredsställande språknivå hos läkare. Det finns många arbetsgivare i synnerhet de nyuppkomna och privata som gör allt för att hålla kostnaderna nere och få större vinster. En läkare som är varken en duktig läkare eller inte kan så mycket av språket är guldgrova för dessa arbetsgivare. Arbetsgivare anställer t ex en läkare som har en svensk legitimation och inte kan så mycket svenska och utnyttjar denne på bekostnad av tusentals patienters hälsa och liv. Man drar in stora vinster eftersom man vet att läkaren inte säger så mycket om han/hon blir belastad med en enorm arbetsbörda eftersom läkaren vet att han/hon inte får ett jobb hos en seriös arbetsgivare. Jag har personligen sett ett antal läkare utan tillräcklig kunskap i sin profession och med allvarliga brister i det svenska språket som jobbade 8 timmar per dag, fem dagar i vecka och tog emot minst 30 patienter dagligen utan att protestera och arbetsgivare var jättenöjd för att man kunde dra in så stora profit på dessa läkare. Ingen brydde sig om patientsäkerhet eller den etiska aspekten i det hela. I sådana fall är det oerhört viktigt att personalen tar sitt ansvar och gör allt de kan för att åstadkomma en förändring. Jag anser att det är bäst att man uppmärksammar Socialstyrelsen om problemet eftersom det är så uppenbart att arbetsgivaren inte vill göra någonting åt det när man tjänar storkovan på sådana läkare. Det här är inte ett problem om utländska läkare. Det finns säkert svensk läkare som har lyckats på något sätt att skaffa sig en svensk legitimation och jobbar som en läkare trots att man inte alls har den medicinska kunskapen som behövs. Jag minns den falska svenska läkaren som inte kunde hitta operationssalen och som jobbade som biträdande överläkare på ett stort sjukhus i Sverige. I sådana fall är det väldigt viktigt att personalen uppmärksammar Socialstyrelsen. Om Socialstyrelsen inte agerar tillräckligt kraftfullt då måste personalen gå vidare i frågan. Det är ingen tvekan att det brister någonstans hos Socialstyrelsen att dessa människor kan gå igenom systemet utan att kunna sitt yrke och utan att behärska det svenska språket. Men om det går så långt att läkaren befinner sig på en klinik eller ett sjukhus och äventyrar tusentals liv då är det personalen som måste agera.

Ingen sjukvårdpersonal med arbetsetik kan sitta tyst och låta sådana saker försiggår på en arbetsplats. De som ser detta och inte agerar är lika odugliga som den falska och inkompetenta läkaren och den giriga arbetsgivaren som enbart tänker på sig själva och leker med andras liv och hälsa.